top
logo

ผู้บังคับบัญชา

IMG 20210113 0001 

พ.ต.ท.นที  ศรีสุข
ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๗


ร.ต.อ.วิโรจน์  ทองนุ่น
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๗


ร.ต.อ.ณรงค์  รัตนมณี
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๗

ร.ต.อ.พงษ์เพชร  คงขาว
ผบ.มว.ตชด.๔๒๗๑

ร.ต.อ.นเรศ  ศรีนวล
ผบ.มว.ตชด.๔๒๗๒ร.ต.ท.พิสุทธิ์  ปทุมวดีรัตน์
ผบ.มว.ตชด.๔๒๗๓


ร.ต.อ.พรประเสริฐ  สีดำ
ผบ.มว.ตชด.๔๒๗๔


ร.ต.อ.สุพจน์  อินทร์ทองคำ
ผบ.มว.มชส.ตชด.๔๒๗

 

สถานภาพกำลังพล

 

 

 

 

 

 


bottom

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗ หมู่ที่ ๘. ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐