top
logo

 

ประว้ติ ร้อย ตชด.๔๒๗

พื้นที่รับผิดชอบ


bottom

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗ หมู่ที่ ๘. ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐